Újezd u Boskovic Jihomoravský kraj
Drobečková navigace

Úvod > Informace k ČOV

Informace k ČOV


Novější 1

Oficiální otevření ČOV

Dne 9.11. 2013 v 11 hod. proběhlo v Doubravici nad Svitavou oficiální otevření ČOV pro obce Újezd u Boskovic a Doubravice nad Svitavou. Akci svým projevem zahájil starosta Městyse Doubravice nad Svitavou, který následně předal slovo Ing. Jelínkovi, zástupci firmy AP Investing, která našemu svazku po dobu osmi roků zajišťovala inženýrskou činnost (přípravné práce, zadávání projektů). Dále k publiku promluvil ředitel divize Boskovice Vodárenské a.s. - Ing. Fiala, který naši ČOV označil za jednu z nejmodernějších v kraji. Poté se slova ujal předseda svazku a místostarosta Dobravice, pan Štoudek, který nás seznámil s celým průběhem přípravných prací až po realizaci díla, zároveň poděkoval všem zhotovitelům. Výklad o funkcích a jednotlivých částí ČOV nám podal náměstek Vodárenské a.s., Ing. Pavel Mikulášek.

Mluvil např. o dešťové zdrži, která zachytává vodu, kterou již čistírna nedokáže pojmout, nebo o čerpací jímce, kde dochází k shromažďování zhrabků tj. všeho pevného. Tyto putují do zelených popelnic umístěných v hlavní budově čistírny, odtud pak na skládku nebezpečného odpadu. V aktivační nádrži dochází k vhánění mikrobublin vzduchu do čištěné „tekutiny“ a k následnému biologickému čištění za pomoci bakterií. Tímto procesem vzniká kal, který se usadí na dně dosazovací nádrže. Ten je poté čerpán do odstředivky, odkud již v dehydratované podobě „černé hlíny“ putuje do firmy v Kralicích na Hané, kde je využíván jako příměs do kompostů. Na dně dosazovací nádrže se tedy nejen usazuje kal, ale najdeme zde za přepadovou hranou již vyčištěnou vodu, která je odtokem odváděna do řeky. Celý proces čištění je ryze biologický, snad jen pro mírnou úpravu množství fosforu ve vodě je do ní přidáván síran železitý, ovšem jen v malém množství. Tento a proces odstřeďování, jsou jediné dva, které využívají chemické pomoci.

Je důležité zmínit, že aby probíhalo čištění (k čemuž je nutné, aby bakterie měly zajištěny jisté životní podmínky), je nutné, aby voda v dosazovací nádrži měla teplotu 8-12 °C. Toho je možné v zimních měsících docílit pouze tím, že budou na ČOV napojeny všechny (nebo alespoň většina) domácností, na které je čistírna dimenzována. Čím méně tekutiny se totiž v nádrži nachází, tím se voda v zimě rychleji ochlazuje, je studená a již nemohou probíhat nutné reakce.

Nejen z tohoto důvodu bych chtěl (nejen) Vám všem, kteří jste se již napojili poděkovat za spolupráci a trpělivost. Vím, že proces budování ČOV a zvláště připojování se k ní nám všem přinesl jistá omezení a i pár nepříjemných situací, jak tomu však u realizací projektů zaměřujících se na úpravu větších ploch bývá. Důležité je, že dílo se podařilo a my všichni můžeme právem mít dobrý pocit z toho, že jsme svoji hrstkou přispěli k čistější, k životnímu prostředí ohleduplnější budoucnosti.Zahájení zkušebního provozu ČOV

Datum konání: 25. 9. 2013

Po ukončení výkopových prací, vystrojení čerpacích stanic ČS1, ČS2 a ČS3 čerpadly a záchytnými koši včetně jeřábů na jejich vytažení a možnosti čištění, byla rozhodnutím odboru Životního prostředí včetně vyjádření Povodí Moravy a Vodárenské a.s. (která celé dílo postupně přebírá) celková stavba kanalizace a ČOV uvedena do zkušebního provozu na jeden rok. Tento zkušební provoz bude smluvně pro Svazek obcí (Doubravice, Obora, Kuničky a Újezd u Boskovic) provozovat právě Vodárenská a.s. Boskovice. Protože je třeba ČOV začít rozbíhat postupně, občané Městyse Doubravice, mimo části „Klemov“, se mohou již postupně připojovat. Občané Obce Újezd u Boskovic se budou moci začít připojovat, po výsledku jednání kontrolního dne (25. 9. 2013), až od 17. 10. 2013.

Rozhodnutím valné hromady Svazku obcí se stočné bude hradit až od 1. 1. 2014. Během dvou dní dokončí prováděcí firma tzv. zapravení rýh a v příštím týdnu (od 30. 9.) započne celoplošné zapravení části trasy „A“ a „D“, což je od č.p. 4 po č.p. 153 (místní část „Horky“). Proto žádáme spoluobčany v této části, aby dle situace parkovali svá vozidla tak, aby nebránila technice v práci.Dokončení rekonstrukce vodovodního řádu a započetí zapravování komunikací

V měsíci červenci vrcholí výkopové práce na splaškové kanalizaci v místní části „Hrádek“. Tyto práce by měly být dokončeny nejpozději do poloviny srpna včetně technologického vystrojení čerpacích stanic ČS1, ČS2, ČS3. V této místní části také probíhala rekonstrukce vodovodního řádu ulicí od č.p. 51 po č.p. 53, což financoval Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice. V ostatních ulicích této části přípolože vodovodu financuje Obec Újezd u Boskovic jak po stránce materiálové, tak i z hlediska provádění připoložení. Tím by rekonstrukce vodovodního řádu v celé obci byla ukončena. Navrtávka v hodnotě 4 500,- Kč, kterou dodává Vodárenská a.s. včetně uzávěrů, a která je třeba pro každou vodovodní přípojku je dodána v rámci rekonstrukce vodovodních přípojek Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice. To v praxi pro každého vlastníka nemovitosti znamená úsporu právě ve výši 4 500,-Kč.

Od 12. 8. započně zapravování komunikací po výkopových pracech. Toto bude provádět firma Straback, která vyhrála výběrové řízení pořádané firmou Imos. Nejprve bude opravována rýha v krajské komunikaci směrem na Boskovice, dále pak místní komunikace dle harmonogramu firmy. V místní části „Horky“ po č.p. 4 bude komunikace zapravená celoplošně, přes náves bude zapravená jen rýha, stejně tak jako v „Podevsí“, kde se však vybraná část dočká celoplošného zapravení. Na „Hrádku“ bude 90% komunikací zapraveno celoplošně. V součtu to pak znamená, že téměř polovina obce bude zapravená tímto způsobem. Přes veškerá jednání nám finanční situace nedovolí celoplošně zapravit komunikace po celé obci, navíc budeme muset nad rámec rozpočtu doplácet ještě asi 1 000 000,- Kč.Pokračování výstavby ČOV a vodovodu

Na trase „A“ byl Evropským fondem schválen změnový list na přeložku vodovodu v části „Podevsí“. Proto mohly být zahájeny práce na dopojení nové kanalizace a následně položena přeložka vodovodu včetně nových přípojek.

Na trase „D“ (zadní část „Horek“) byla současně pokládána gravitační kanalizace, kanalizační výtlak a nový vodovod. V této části nyní stavební firma dokončuje kanalizační a vodovodní přípojky.

Na trase „C“ v krajské silnici, dle povolení, mohly probíhat práce až v měsíci dubnu. Začalo se čerpací stanicí ČS 3. V krajské silnici muselo být použité keramické potrubí, podbetonované až do poloviny průměru potrubí. V souběhu se pokládal také kanalizační výtlak, který se napojil u č.p. 115 do gravitační kanalizace trasy „A“.

Na trase „C1“ byla dokončena výstavba gravitační kanalizace a přípolože vodovodu. V této části hradí materiál na přípolož vodovodu Obec Újezd u Boskovic, včetně výkopu propojení části „A1“ a „C1“ mezi domy č.p. 27 a 30. Dále byly dokončeny práce na trase „C2“ a „C2.1.“ před domy č.p. 39 až 43.

Započala také výstavba na trase „B“ („Hrádek“) - výkop gravitační kanalizace včetně plánované přeložky vodovodu od domu č.p. 28 kolem č.p. 1 a dále č.p. 76 až k č.p.50. V dalších ulicích bude provedena přípolož vodovodu, kterou bude materiálově zajišťovat Obec Újezd u Boskovic.Výstavba kanalizace

Datum konání: 24. 3. 2013

V současné době pokračují práce na výtlaku směrem na Doubravici. Bylo nutné odstranit keře kolem silnice, což prospěje i řidičům, zvláště při přebíhání zvěře přes vozovku.
V první části "Horek" od 18.3. byly prováděny přípojky nového vodovodu a přípojky na splaškovou kanalizaci. V druhé části této ulice bude nutno vést vodu povrchovým vodovodem, proto je třeba vyčkat nemrazivého počasí. V této době bude stavební firma pokračovat přípojkami na stoce "A". Dle nařízení stavbyvedoucího pana Kudělky nelze do kontrolní šachty napojit nový rozvod, je třeba vyčkat, až bude stavba funkční včetně ČOV v Doubravici nad Svitavou. Pak bude oznámena možnost dopojení do kontrolních šachet a tím do nové splaškové kanalizace. Proto ti vlastníci nemovitostí, kteří nyní pracují na novém kanalizačním rozvodu v domě, nesmí jej napojit do kontrolní šachty (je třeba přerušit asi 70-80 cm před kontrolní šachtou) před vyzváním.Pokračování prací na splaškové kanalizaci a ČOV v zimním období

Datum konání: 26. 2. 2013

Přes zimní období práce na kanalizaci pokročily především na stoce „A“, přes náves po obou stranách. Na náklady obce byl připojen rozvod vodovodu před Hasičskou zbrojnicí a domy č.p.82 a č.p.115 – z důvodu vodovodních přípojek. Dále trasa „A“ pokračuje směrem do místní části „Horky“, kde připoložení vodovodu financuje Vodárenská a.s. Boskovice. Stoka „A“ končí u domu č.p.107 až 22. Tato část obce bude UZAVŘENA od 18.3. 2013, protože zde prováděcí firma bude současně kopat kanalizační přípojky jednotlivým nemovitostem a tyto nemovitosti i připojovat na nově položený řád vodovodu. Každá nemovitost si proto musí připravit výkop pro položení vodovodu a pracovníci Vodárenské a.s. budou postupně přepojovat jednotlivé nemovitosti na nový vodovodní řád. Protože přípojka vodovodu je vlastníka nemovitosti, musí si výkopové práce zajistit každý sám do daného termínu tak, aby mohl svou nemovitost přepojit na nový vodovod. Výhodu v úspoře výkopových prací mají ty nemovitosti, které mohou dát do výkopu pro kanalizaci i vodovodní přípojku – nemusí dělat dva výkopy a zahutňovat svůj výkop ve vozovce včetně financování. Dle dotační smlouvy na kanalizaci, výkop přípojky na kanál hradí fond EU svým podílem 71% a 29% hradí obec. Tato přípojka je vytažena za obrubník do tzv. zeleného pásu (místo, kde každý má ve svém projektu malovanou kontrolní šachtu – KŠ). Toto souvisí se zapravováním vozovek, potažmo zárukou prováděcí firmy za povrch vozovky. Proto nemovitostem, které by si vodovod nepřepojily, by po zapravení vozovky nebylo umožněno znovu rozkopávat vozovku.

Další část, na které prováděcí firma pokračuje, je tzv. výtlak směrem na Doubravici. Na parkovišti nad koupalištěm je budována čerpací stanice, která bude pod tlakem brzdit splašky proudící do napojení na ČOV. Práce na výtlaku byly pozdržovány do rozhodnutí zastupitelstva obce o napojení vodovodního přivaděče z Doubravice do našeho vodovodního řádu tzv. „Opatovskou vodou“. Cena díla vodovodního přivaděče byla vyčíslena na cca 12 milionů Kč. Tuto částku však nemůže naše obec investovat, proto proběhlo několik jednání se Svazkem měst a obcí a Vodárenskou a.s. Boskovice. Bylo přislíbeno, že Svazek měst a obcí zainvestuje materiál na připoložení do výkopu výtlaku, což představuje cca 2,2 milionu Kč. Prováděcí firma nacenila montáž vodovodního přivaděče pouze na koupaliště na 1,5 milionu Kč bez DPH. Svazek měst a obcí zaslal smlouvu o smlouvě budoucí, kde přidal vůči předchozí dohodě na vrub obce 448 000 Kč bez DPH za projektovou dokumentaci a 30 000 Kč za přebrání investorské činnosti + hrazení si stavebního dozoru a ostatních inženýrských činností od firmy AP Investing. To znamená, že v letošním roce by obec musela zainvestovat do vodovodního přivaděče 2,4 milionu Kč. Obec by se tedy musela smluvně zavázat, že do pěti let dobuduje a doinvestuje celé dílo tak, aby bylo funkční. Dobudování celého přivaděče by obec přišlo ještě asi na 7-8 milionů Kč.

S tímto obecní zastupitelstvo na svém zasedání 25.2. 2013 nesouhlasilo, jelikož vlastní zdroje obce na investování splaškové kanalizace a ČOV pro tento rok jsou 5,4 milionů Kč a 5,6 milionů Kč bude obce hradit formou úvěru od České spořitelny. Zastupitelstvo obce vidí jako nový zdroj pitné vody vrt za „Nebošicemi“ a bude pracovat na této variantě, která by nebyla tak nákladná. V praxi to znamená, že je pro nás lepší zrenovovat vodovodní síť po obci, pro což nám letošní rozpočet vyhrazuje 500 000 Kč, než se zavazovat na příštích pět let částkou 7-8 milionů Kč, za kterou bychom vybudovali přivaděč vody.

Proto nyní mohou práce na kanalizačním výtlaku pokračovat naplno.Výstavba ČOV v ,,Horkách"

Datum konání: 3. 2. 2013

Dle harmonogramu zhotovitele bude v měsíci březnu v místní části ,,Horky" probíhat výstavba nové kanalizace s napojením na ČOV a zároveň výměna hlavního řádu vodovodu včetně domovních přípojek. Vodárenská a.s. zajistí tzv. náhradní povrchový vodovod po dobu výstavby celé oblasti. Je třeba, aby si každý vlastník nemovitosti zajistil výkopové práce pro přípojku vodovodu a kanalizační přípojku. 5.2.2013 v odpoledních hodinách bude navštěvovat pracovník firmy IMOS a starosta obce vlastníky těchto nemovitostí z této oblasti a řešit individuálně napojení nemovitostí.Pozastavení prací na stoce ,,A"

Datum konání: 3. 2. 2013

Přerušení práce na stoce ,,A" v místní části ,,Podevsí" bylo způsobeno nepředpokládanou trasou původního vodovodu, na jehož potrubí se narazilo ve vytyčené trase pro výkop kanalizace. Z tohoto důvodu byl vypracován firmou IMOS takzvaný Změnový list pro výměnu vodovodního potrubí jako vícepráce při budování kanalizace. Předpokládaná hodnota této přípolože vodovodu je 900 000,- Kč. Tento Změnový list musí odsouhlasit Evropský fond, a pokud se tak stane, bude nám z tohoto fondu poskytnuta dotace ve výši 70,8% uznatelných nákladů. 

V praxi to pak znamená, že bude třeba, aby každý vlastník nemovitosti, v jejíž lokaci došlo ke výše uvedenému problému, si vybudoval novou přípojku vodovodu v PE.Průběh výstavby ČOV

Výstavba trasy ,,B" (trasa od pálenice na ,,Hrádek") bude ukončena u domu č.p.106. Pokračování v této části bude v jarních měsících, poněvadž je dále plánovaná přeložka vodovodu. Výstavba trasy ,,A" je přerušena u domu č.p. 133, kde se narazilo na vodovodní řád - ani správce sítě V a S Boskovice a.s. jej nevytýčil. Z tohoto důvodu pravděpodobně bude třeba vyměnit tuto část vodovodu, a to až v jarních měsících. Další otázkou je financování nového vodovodního řádu po č.p. 117. Proto se výkopové práce přesunuly až před dům č.p. 5 a pokud      

počasí dovolí bude zhotovitel provádět výkopové práce po této trase ,,A" až před dům č.p. 17.Zahájení výstavby ČOV

Datum konání: 1. 10. 2012

19. 9. 2012 započaly skrývkové práce na poli od pálenice směrem k "Podevsí". Dne 1. 10. 2012 se pak započnula stavba prvním výkopem a uložením první šachty v silnici pod pálenicí viz. foto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další výkopové práce bude třeba odstranit tři stromky, které budou přesazeny k cestě za koupalištěm. Výkop bude pokračovat po poli - na "Novině", a pak částí "Podevsí" směrem k návsi. To celé je trasa A.Novější 1